กำหนดการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง 7โรคที่มาพร้อมกับฤดูหนาว ในระบบ SWIS Admin

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง 7โรคที่มาพร้อมกับฤดูหนาว ในระบบ SWIS Admin  อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2260 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค

6.2.1 ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค

6.2.2 วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด

6.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.4 รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง        

6.2.5 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

6.2.6 จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.7 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  6.2.8 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน    

6.2.9 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน       

6.2.10 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ             

6.2.11 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

6.2.12 รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.2.13 สรุปประเมินผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
- 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง รู้ทันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องคำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน ในระบบ swiss admin (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- จัดบอร์ดความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่(Influenza) (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง 7โรคที่มาพร้อมกับฤดูหนาว ในระบบ SWIS Admin (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- แพทย์หญิงอัจฉรา พินิจการ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.2 และป.3 เรื่องไวรัสโคโรนา (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- นายแพทย์ อิทธิเชษฐ์ นพรัชสุวรรณ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ และน.ส. เบญจมาศ เวียงคำ นักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.1 เรื่องไวรัสโคโรนา (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- แพทย์หญิงอัจฉรา พินิจการ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ และน.ส. เบญจมาศ เวียงคำ นักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 เรื่องไวรัสโคโรนา (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- จัดบอร์ดความรู้เรื่อง มารู้จัก...ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep