กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

ประกวดตกแต่งห้องเรียนตามบรรยากาศคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประกวดตกแต่งห้องเรียนตามบรรยากาศคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.4.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.4.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่

6.4.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

- ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

- ประกวดตกแต่งห้องเรียน ป.1-ป.6

- ประกวดตกแต่งถ้ำพระกุมาร ป.4-ป.6

- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

- เลี้ยงสังสรรค์และแลกของขวัญของแต่ละห้องเรียน

6.4.6 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.4.7 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)
- ขอคำปรึกษาเรื่องวันคริสตมาส (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ประกวดผลงานภาพระบายสีวันคริสต์มาส (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- ประกวดตกแต่งห้องเรียนตามบรรยากาศคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- เลี้ยงอาหารวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 8 ม.ค. 2563)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep