กำหนดการ

วันที่ 8 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ FSG และ FSGST

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.45-13.00 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ FSG และ FSGST ประจำปี 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- กระดาษคำตอบ FSGST 2019.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การทดสอบระดับชาติ

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการทดสอบระดับ FSGST, O-NET และ NT

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนรองรับการทดสอบระดับชาติ

6.5.3 ประสานครูผู้สอน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยฝึกทำข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.5.4 ทดสอบเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยวัดความรู้จากข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     - ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

6.5.5 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ

     - ค่าจัดอาหารว่าง (O-NET และ NT)

6.5.6 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ

6.5.7 รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติเพื่อวางแผนการในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การทดสอบระดับชาติ
- ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ FSG และ FSGST (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (FSG, FSGST ป.3 และ ป.6) (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (FSG, FSGST ป.3 และ ป.6) (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- จัดสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมคุมสอบ NT ประจำปี 2562 (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- จัดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 4 มี.ค. 2563)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep