กำหนดการ

วันที่ 3 มกราคม 2563

สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Wisdom of Zodiac” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

เวลา รายการ
13.30 - 15.00 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Wisdom of Zodiac” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - แบบประเมิน
  - สรุปประเมินผล

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งานของโรงเรียนเพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน          

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ      

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปผลการประเมิน         

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)
- 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม “Reinvigorating Classroom Practice” May 10-11th, 2019 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- สรุปประเมินโครงการค่าย Inspire Your Passion (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- สรุปประเมินการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- สรุปประเมินกิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “วิถีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขันโตกของกิ๋น ปฏิทินปีนักษัตร” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Wonders of Longan” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- สรุปประเมินกิจกรรม มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- สรุปประเมินกิจกรรม "The Haunted Halloween 2019" (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- สรุปประเมินการจัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM II” (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- สรุปประเมินกิจกรรมการฝึกซ้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “88th MCP take off “Bound for Quality” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Wisdom of Zodiac” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The celebrations” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Wishes (Fantasy Fables)”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Golden Age of the Empires”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “We are the Gem” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 “88th Anniversary Quality Education” (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- สรุปประเมินกิจกรรม “Thank you For The Music Concert” (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- สรุปประเมิน ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#8 Junior Capturer (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สรุปประเมินการนำเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2562 "EP Student Showcase" (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- สรุปประเมินผลงาน Recital 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep