กำหนดการ

วันที่ 3 มกราคม 2563

แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 เรื่อง การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ผ่านระบบ SWIS Admin

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 เรื่อง การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ผ่านระบบ SWIS Admin  อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- กำหนดปฏิทินกิจกรรม      

- จัดทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 

- สรุปผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)
- 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 1 ธ.ค. 2562)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 เรื่อง การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ผ่านระบบ SWIS Admin (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 31 ม.ค. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep