กำหนดการ

วันที่ 16 มกราคม 2563

ครูสิริกาญจน์ พรหมวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.3/7 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-12.00 ครูสิริกาญจน์ พรหมวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.3/7 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประกาศผลและมอบรางวัล

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
- 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- ครูสิริกาญจน์ พรหมวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.3/7 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep