กำหนดการ

วันที่ 14 มกราคม 2563

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.30 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

6.2.1 ศึกษาข้อมูลจากแบบสำรวจและใบแจ้งซ่อมของบุคลากร

6.2.2 สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการจัดซื้อ

6.2.3 วางแผนกำหนดปฏิทินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคาร

6.2.4 ทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคารตามปฏิทินและกำหนดการซ่อม

6.2.5 ติดตามการดำเนินการซ่อมภายหลังจากการซ่อมบำรุง

6.2.6 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
- งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อหารือเรื่องแบบ และแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้างห้องพักรับรองผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้างห้องพักรับรองผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ลงนามสัญญาว่าจ้างโครงการจัดสร้างที่พักรับรองผู้ปกครอง (วันที่ 18 มี.ค. 2563)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep