กำหนดการ

วันที่ 14 มกราคม 2563

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บ.ท็อป เทสท์ (เพิ่มเติม))

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บ.ท็อป เทสท์ (เพิ่มเติม))

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

6.4.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.3 กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.4 กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

6.4.5 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

6.4.6 ตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

6.4.7 ติดตามการปฏิบัติงาน และส่งมอบข้อมูลให้กับเลขาคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บต่อไป

6.4.8 ประเมินและนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา) (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (ประกวดวาดภาพ ยางนา - ขี้เหล็กเฟสติวัล) (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขันสารานุกรมไทย และ การแข่งขันหุ่นยนต์) (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขันวาดภาพ และการสอบ(คณิตศาสตร์) World Time) (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (เยาวชนดีเด่น, คณิตศาสตร์ (HKIMO), คณิตศาสตร์ (WMO) และหุ่นยนต์) (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ SEAMO 2019) (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บ.ท็อป เทสท์ และการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ WIMO) (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บ.ท็อป เทสท์ (เพิ่มเติม)) (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ถ้วยพระราชทาน วาดภาพ) (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การสอบ YCT คะแนนเต็ม, โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบที่1) และ การประกวดศิลปกรรม ปตท. ) (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (นักเรียนที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 1-10 ของโรงเรียน (Top 10) จากการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562) (วันที่ 26 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep