กำหนดการ

วันที่ 23 มกราคม 2563

ประชุมครูกลุ่ม IE เรื่องการพัฒนาหลักสูตร IE

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-12.00

ประชุมครูกลุ่ม IE เรื่องการพัฒนาหลักสูตร IE

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ

6.2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   

6.2.2 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.3 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

6.2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.5 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.6 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ
- ประชุมครูกลุ่ม IE เรื่องการพัฒนาหลักสูตร IE (วันที่ 23 ม.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep