กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2563

รองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)

สถานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.20

รองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)

 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

- ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- พิจารณาเข้าร่วมการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ส่งแบบตอบรับการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสาน กำกับ ติดตามการฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

1) การประกวด

2) การแข่งขัน

3) การร่วมกิจกรรม

- บันทึกผลการประกวดและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายกิจการนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับเด็กชายกันต์ธีร์ ชวชาติ นักเรียนชั้น ป.4/8 ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- ครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- ประชุมการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 (วันที่ 10 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนรับเกียรติบัตร เด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ แสดงชุดยุวนาฏตนารี กินรีหิมพานต์ งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- รองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep