กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)

6.3.1 วางแผนการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา

6.3.2 กำหนดราคาสินค้า และรหัสสินค้า

6.3.3 ลงทะเบียนสินค้าในโปรแกรมการจำหน่ายสินค้า

6.3.4 ดำเนินการจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน และสินค้าต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด

6.3.4.1 เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ

6.3.4.2 ดำเนินการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

6.3.5 เสนอสินค้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียน  ตรวจเช็คสินค้า และส่งเงินที่จำหน่ายสินค้ารายวันกับงานการเงิน

6.3.6 สรุปจำนวน/อัตราส่วนสินค้าที่จำหน่ายแต่ละประเภท พร้อมจัดทำสถิติการดำเนินงานในแต่ละเดือน

6.3.7 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6 (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 2 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.2-6 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- รับอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- รับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-4/5 (วันที่ 6 พ.ค. 2563)
- รับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6-6/9 (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- รับหนังสือเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 8 พ.ค. 2563)

แผนงาน : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep