กำหนดการ

วันที่ 24 มกราคม 2563

งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน

สถานที่ ห้องเรียนภาษาจีน 1-3 ใต้ถุนตึกสระว่ายน้ำ

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.00 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน  ห้องเรียนภาษาจีน 1-3 ใต้ถุนตึกสระว่ายน้ำ
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA

6.1.1 กำหนดทิศทางการพัฒนาโปรแกรมนักเรียนจีนและนำไปสู่การปฏิบัติ   

6.1.2 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียนรวมทั้งการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นครบ PDCA

6.1.4 ดำเนินการตามในแต่ละกิจกรรมตามแผนที่กำหนด           

    - คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่     

    - กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามโปรแกรมนักเรียนจีน    

    - ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมนักเรียนจีนเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

    - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน    

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA
- รองผู้อำนวยการและตัวแทนครูเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชมรมนาฎศิลป์เข้าร่วมแสดงงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูไทยและครูจีน ร่วมงานกงสุลจีน งานตรุษจีนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมงานกงสุลจีน งานตรุษจีนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนเนื่องในวันตรุษจีน (วันที่ 29 ม.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep