กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

6.5.1 วางแผนการสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

6.5.2 ทำหนังสือเชิญการสอบคัดเลือกไปยังหน่วยงาน ตชด. ที่ 33

6.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

6.5.4 แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6.5.5 ประสานงานในการดำเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กับทางฝ่ายวิชาการ

6.5.6 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

6.5.7 ประเมินสรุปผลและวางแผนการพัฒนาปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
- 6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep