กำหนดการ

วันที่ 29 มกราคม 2563

ประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-16.00 ประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
- 6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep