กำหนดการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี

6.7.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

6.7.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน

6.7.3 ปรับปรุงแบบการประเมินพฤติกรรมนักเรียน

6.7.4 จัดเตรียมแบบประเมินพฤติกรรม

6.7.5 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน

6.7.6 ดำเนินการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทั้ง 3 ส่วน (ตัวนักเรียน, ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง)

6.7.7 รวบรวมแบบประเมินพฤติกรรม

6.7.8 กรอกข้อมูลจากการประเมินทั้ง 3 ส่วน

6.7.9 สรุปผลการประเมินพฤติกรรม

6.7.10 บันทึกผลใน ปพ.8

6.7.11 นำผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี
- เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 26 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 2 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 9 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 11 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep