กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2563

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2562

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3)

เวลา รายการ
09.00 - 11.00

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2562

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3)

ผู้รับผิดชอบ: ม.บรรจง ปิยศทิพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- ทดสอบปฏิทินRay (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่3/2562 (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2562 (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2562 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ประชุม การสาธิตการตอบแบบสอบถามสำหรับสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2562 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานจัดทำ VDO กิจกรรม OPEN HOUSE (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ SWIS (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางพัฒนาระบบSWIS มูลนิธิฯ และนักศึกษาฝึกวิชาชีพ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ประชุมนำเสนอข้อมูลประกอบกิจกรรม Open House ประจำปี 2562 (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่6/2562 (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปี 2563 (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2562 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่7/2562 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2562 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและการบัญชีในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ประชุมออนไลน์เพื่อเรียนรู้การใช้ระบบการเงินและการบัญชี ในสถานศึกษา (MCS, MCP, ACL, ACT, ACS) (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางเพื่อเตรียมการก่อนอบรม SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล (วันที่ 27 เม.ย. 2563)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ (วันที่ 28 เม.ย. 2563)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep