กำหนดการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ป.1 ภาคเรียนที่2 /2562 เรื่องหอคอยแห่งความฝัน

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-11.30 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ป.1 ภาคเรียนที่2 /2562 เรื่องหอคอยแห่งความฝัน  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

6.2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุงปี 2560

     - มาตรฐาน และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

6.2.2 ประชุม วางแผนดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร

6.2.3 จัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

     - Main Concept  

     - จุดประสงค์การเรียนรู้              

     - การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ              

     - การออกแบบการวัดและประเมินผล 

     - การใช้สื่อการสอน       

     - การออกแบบข้อสอบ    

     - การทำวิจัยในชั้นเรียน 

6.2.4 กำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะ

6.2.5 นำผลสรุปไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ป.1 เรื่องกบโอริงามิ (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ป.1 ภาคเรียนที่2 /2562 เรื่องหอคอยแห่งความฝัน (วันที่ 4 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep