กำหนดการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.15-13.00

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (ภาษาจีน)

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561

6.6.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการค้นหาแววความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ป.4-ป.6

6.6.3 จัดเตรียมแบบวัดแววเบื้องต้น

6.6.4 ดำเนินการวัดแววเบื้องต้น

6.6.5 ประมวลผลการวัดแววเบื้องต้น

6.6.6 จัดเตรียมแบบวัดแววเฉพาะด้าน ทั้ง 9 ด้าน

6.6.7 ดำเนินการวัดแววเฉพาะด้าน

6.6.8 ประมวลผลการวัดแววเฉพาะด้าน

6.6.9 นำผลมาพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ

6.6.10 สอบวัดแววความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ

6.6.11 สรุป ประเมินผลการค้นหาแววความสามารถพิเศษ

6.6.12 ส่งรายชื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมพัฒนา

6.6.13 นำผลการค้นหาแววความสามารถพิเศษไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep