กำหนดการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว

สถานที่ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-16.30 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว   โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 213-บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (11ก.พ.63).pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ติดตามรายงานการศึกษาการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก จากผู้เข้ารับการอบรม

- บันทึกสถิติการเข้าอบรมแก่บุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
- 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และการเสวนา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” (วันที่ 3 ส.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 10 ส.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI (วันที่ 27 ต.ค. 2562)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ Digital Technology for Learning: Teacher Professional Development (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ Digital Technology for Learning: Teacher Professional Development (วันที่ 3 พ.ย. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมฟังการบรรยายพิเศษ"เรื่องพัฒนาลูกรัก...ด้วยพลังบวก" (วันที่ 23 พ.ย. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้ (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life” (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life” (วันที่ 15 ก.พ. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมวางแผนดำเนินการ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 2 เม.ย. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 3 เม.ย. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management (วันที่ 7 เม.ย. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management (วันที่ 8 เม.ย. 2563)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management (วันที่ 9 เม.ย. 2563)
- สิ้นสุด 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep