กำหนดการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

งานอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.00-18.00 งานอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

6.5.1 วางแผนการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้น ป.6

6.5.2 ประสาน กำกับ ติดตามกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนชั้น ป.6 ดังนี้

- กิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

- ค่ายผู้นำนายหมู่ชั้นป.6

- กิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1

- นำนักเรียนชั้น ป.6 ไปรับบริการ

ทันตกรรม

- กิจกรรมกีฬาสี

- ทดสอบทักษะดนตรี-กีฬา ชั้น ป.6

-  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1

- กิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2

- กิจกรรมกรีฑาสี

- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2

- การสอบวัดคุณภาพของนักเรียนระดับชั้น

ป. 3, ป.6 (FSGST,CGPTA-FSG)

- กิจกรรมประกวดการไหว้

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- นักเรียน ป.6 สอบ O-NET

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6

- กิจกรรมอำลาสถาบัน ป.6

6.5.3 สรุปผลการประสานงานอื่นๆในระดับชั้น ป.6

6.5.4 รายงานผลการประสานงานอื่นๆในระดับชั้น ป.6 ให้คณะกรรมการบริหารระดับชั้นและผู้อำนวยการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นในแต่ละวาระ

6.5.5 นำผลสรุปการประสานงานระดับชั้น ป.6 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นแต่ละวาระไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
- 6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- งานอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep