กำหนดการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Second Place การแข่งขันเปียโน Piano Grade 4 รายการ The 7th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-08.45 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Second Place การแข่งขันเปียโน Piano Grade 4 รายการ The 7th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค

6.2.1 ศึกษา สรุปกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2561     

6.2.2 นำผลการศึกษามาวางแผนรวบรวมสรุปกิจกรรม

6.2.3 ติดตามและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน 

6.2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง บุคลากรและนักเรียนทราบ        

6.2.5 ลงกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรมใน Today’s Event 

6.2.6 ติดตามประเมินผลการร่วมกิจกรรมและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถในแต่ละด้าน           

6.2.7 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค
- นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการ Violine Solo ประเภทอายุไม่เกิน13ปี ในการแข่งขัน YTMF Yamaha Thailand Music Festival 2019 (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ADA Thailand Awards2019 (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Second Place การแข่งขันเปียโน Piano Grade 4 รายการ The 7th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (วันที่ 11 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep