กำหนดการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณารับนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-12.00

ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณารับนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA

6.1.1 วางแผนจัดระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ

6.1.2 จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ 

6.1.3 กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้าง การบริหารงาน 

6.1.4 คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

6.1.5 ประชุม นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานในฝ่าย  

6.1.6 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน           

6.1.7 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่ายให้ครบวงจร PDCA             

6.1.8 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ และตามระบบประกันคุณภาพภายใน          

6.1.9 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี      

6.1.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ             

6.1.11 ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

6.1.12 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
- ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- ครูวิรัชดา ม.บรรจง พบอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียนการสอน Coding (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและม.บรรจงเข้าร่วมฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากบริษัทชิชาง (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- ครูวิรัชดา ครูบุษบา เข้าร่วมงานเปิดศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่องการจัดค่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนที่จะเข้าศึกษาชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนที่จะเข้าศึกษาชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด นำเสนอแนวคิด "Roadmap for Innovative Schools for Active Citizen เส้นทางการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้าง Active Citizen ในโรงเรียน" (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณารับนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณารับนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep