กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-16.00 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- Check List ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 2562.doc
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือ และกำหนดการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย  6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำบันทึกการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 21 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep