กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม1)
08.00-08.30 ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
08.30-12.00 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม1)
08.30-12.00 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.18.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.18.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep