กำหนดการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-17.15

ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.18.8 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.18.8 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น
- ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep