กำหนดการ

วันที่ 4 มีนาคม 2563

ตัวแทนโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ตัวแทนโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ

- รับหนังสือเชิญประชุม อบรมจากมูลนิธิฯ

- วางแผนการดำเนินการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุม 

- ติดตามสรุปผลการเข้าร่วมประชุม

- รายงานผลการประชุมให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ

- นำผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ
- 6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- ประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep