กำหนดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-10.00 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์  อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 งานสอนคำสอน

6.8.1 ศึกษาผลสรุปการสอนคำสอน ประจำปีการศึกษา 2561

6.8.2 วางแผนในการประเมิน

6.8.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสอนคำสอนประจำแต่ละชั้น

6.8.4 ดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปีการศึกษา

6.8.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.8.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 งานสอนคำสอน
- นักเรียนคาทอลิกรับฟังรายละเอียดการเรียนคำสอน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- นักเรียนคาทอลิกเตรียมความพร้อมการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 15 ก.พ. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 23 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep