กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 2

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/6)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.15-18.00 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 2  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/6)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

     - Main Concept

     - จุดประสงค์การเรียนรู้

     - การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

     - การออกแบบการวัดและประเมินผล

     - จัดบอร์ดกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

     - การใช้สื่อการสอน

     - จัดซื้ออุปกรณ์การงานและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

     - การออกแบบข้อสอบ

     - การทำวิจัยในชั้นเรียน

     - ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

     - อบรม/สัมมนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ     

     - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

     - นำผลสรุปการใช้หลักสูตรไปวางแผนและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
- จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep