กำหนดการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งานโภชนาการทำความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-16.00 งานโภชนาการทำความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำ ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของงานโภชนาการ

6.2.1 งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงอาหาร

6.2.1.1 วางแผนการดำเนินการกำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบ         

6.2.1.2 จัดซื้อและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาใช้ในการทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้            

6.2.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน   

6.2.1.4 จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าตามระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน      

6.2.1.5 ประเมิน และนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาต่อไป

6.2.2 งานซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้โรงอาหาร   

6.2.2.1 สำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้โรงอาหารที่ชำรุด และวางแผนการดำเนินการ 

6.2.2.2 เขียนใบแจ้งซ่อม     

6.2.2.3 ดำเนินการซ่อม      

6.2.2.4 เบิกค่าใช้จ่ายจากการซ่อม (ถ้ามี)         

6.2.2.5 ตรวจสอบหลังการซ่อมว่าใช้งานได้ดีดังเดิมหรือไม่             

6.2.2.6 ประเมิน สรุปผลหลังการตรวจสอบการซ่อมแซม และนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป          

6.2.3 งานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะ และทำความสะอาดโรงอาหาร             

6.2.3.1 งานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะ 

- วางแผนงานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะอย่างเป็นขั้นตอน   

- จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะ 

- คัดแยกหมวดหมู่ จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ ช้อนส้อม ตะเกียบและเศษอาหารออกจากกันตามกระบวนการคัดแยก        

- ล้างวัสดุอุปกรณ์ภาชนะตามขั้นตอนของมาตรฐานการสุขาภิบาล    

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้งานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะของงานโภชนาการเป็นไปตามมาตรฐานการสุขาภิบาล        

- ดำเนินการประสานกับงานอาคารสถานที่ฯ หากตรวจสอบ พบวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะของงานโภชนาการ ชำรุด          

- งานอาคารสถานที่ฯ ดำเนินการซ่อมแซม        

- สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะของงานโภชนาการในครั้งต่อไป

6.2.3.2 งานทำความสะอาดโรงอาหาร            

- วางแผนกำหนดปฏิทินงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ของงานโภชนาการ 

- ทำความสะอาดอาคารสถานที่ของงานโภชนาการตามปฏิทินกำหนด           

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของงานโภชนาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 

- สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานทำความสะอาดอาคารสถานที่ของงานโภชนาการในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำ ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของงานโภชนาการ
- งานโภชนาการทำความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (วันที่ 29 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep