กำหนดการ

วันที่ 4 มีนาคม 2563

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-19.00 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน
- 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับทีมชมรมผู้ปกครองสากล จ.เชียงใหม่ (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภราดาและทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 มี.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep