กำหนดการ

วันที่ 6 มีนาคม 2563

การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.30

การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร

- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความต้องการ/กำลังบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณารับบุคลากร

- กรณีสรรหาภายใน ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร ให้บุคลากรภายในโรงเรียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ

- กรณีสรรหาภายนอก ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, เว็บไซต์จัดหางานจังหวัด, เว็บไซต์โรงเรียน

- ดำเนินการรับสมัครบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบ

- นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามอนุมัติ

- ดำเนินกระบวนการคัดสรรบุคลากร

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบคัดเลือก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร 

- ประสานงานผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อทำสัญญาทดลองงาน

- นำเสนอผลการสอบแก่ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติทดลองงาน

- ดำเนินการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติทำสัญญาจ้างรายปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานสัญญาจ้างรายปี และแจ้งผลการประเมินเป็นระยะ

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติบรรจุ

- แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นิเทศ/ติดตามการดำเนินงาน

- สรุปผลการประเมินผลการนิเทศ ติดตามแก่คณะกรรมการฯ รับทราบ

- เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานอื่นๆต่อไป

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ
- 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรติดต่อยื่นขอใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ขอนำครูทดลองงานและครูต่างชาติใหม่พบผู้อำนวยการ (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน 2562 (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสอนพลศึกษา (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขับรถ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การสอบสอนตำแหน่งครูพลศึกษา (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพลศึกษา (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- การสอบสอนตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- การสอบสอนตำแหน่งครูพลศึกษา (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- การสอบสอนตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- การสอบสอนตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 3 มี.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2563 (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep