กำหนดการ

วันที่ 7 มีนาคม 2563

กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สถานที่ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.00-09.00

รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 โรงแรม Centre Point Prime Pattaya
10.00-12.00 กิจกรรมสันทนาการเชื่อมสัมพันธ์ครูชาวต่างประเทศ  สระว่ายน้ำ โรงแรม Centre Point Prime Pattaya
12.00-14.00 รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องอาหาร Edge โรงแรม Hilton Pattaya
14.00-18.00 กิจกรรมสันทนาการ  โรงแรม Hilton Pattaya
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6.7.1 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

6.7.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
     - เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน
     - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ
     - เอกสารใบรับรองความประพฤติ 
     - เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)
     - หนังสือเข้า/หนังสือออก/บันทึกข้อความ
     - เอกสารในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
     - สัญญาจ้างการทำงาน
     - เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู
     - เอกสารประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
     - กระเช้า/ของขวัญ (เยี่ยมไข้/คลอดบุตร/สมรส)
     - กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมระหว่างเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมทัศนศึกษา
     - พิซซ่าวันคล้ายวันเกิด
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.7.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

6.7.4 ติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครู EP ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Jacek Andrzej Pierzynski เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การยกเลิกวีซ่าครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การตรวจสถานะการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- การขอและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial (วันที่ 6 ต.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานเล่มใหม่แก่ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การตรวจสอบสถานะการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- การขอและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Reinelda Paez Fernandez (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 8 มี.ค. 2563)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 12 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep