กำหนดการ

วันที่ 11 มีนาคม 2563

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

สถานที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 235-บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่(11 มี.ค.63).pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep