กำหนดการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2) ฝึกซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ

3) พิธีวันแม่แห่งชาติ

4) แจกต้นไม้ให้นักเรียนนำไปปลูกกับครอบครัวที่บ้าน คนละ 1 ต้น

  5) ทำใบงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 4 ส.ค. 2563)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 6 ส.ค. 2563)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep