กำหนดการ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียน ป.1-ป.6)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-15.45

 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

- ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน

   ·  เรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

   ·   เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อวันสำคัญทางศาสนา     

       -  ความสำคัญ     

       -  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น     

       -  หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ 

 อาคารมงฟอร์ต อาคารมารีย์ (ห้องเรียน ป.1-ป.6)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฝึกซ้อมสวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

3) ชมวีดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 4 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 5 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 6 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (วันที่ 7 ก.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep