กำหนดการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2563

 MCP
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล

6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางพัฒนาเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน        

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

6.1.3 ตรวจเช็คการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระฯ             

     - ค่าตอบแทนกรรมการสร้าง/แปลงข้อสอบ/ข้อสอบกลางมูลนิธิฯ

6.1.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.6 รายงานผลการสร้าง และนำผลมาพัฒนาเครื่องมือวัดผลต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์และข้อสอบโครงการคลังข้อสอบ เพื่อเก็บเป็นคะแนน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผล ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2563 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมด ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- ครูส่งตารางวิเคราะห์ และข้อสอบโครงการคลังข้อสอบ เพื่อเก็บเป็นคะแนน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- ครูส่ง Main Concept ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- ครูส่งตารางวิเคราะห์ และข้อสอบโครงการคลังข้อสอบ เพื่อเก็บเป็นคะแนน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- ครูส่งตารางวิเคราะห์ และข้อสอบโครงการคลังข้อสอบ เพื่อเก็บเป็นคะแนน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 17 ก.พ. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 19 ก.พ. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 24 มี.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 26 มี.ค. 2564)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep