กำหนดการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรพาแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

สถานที่ ศูนย์บริกรเบ็ดเสร็จ อาคาร SMEs1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรพาแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

 ศูนย์บริกรเบ็ดเสร็จ อาคาร SMEs1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep