กำหนดการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม

สถานที่ หอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-18.00

ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม

 หอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2563

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน          

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด         

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด 

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ค.63 (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63 (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (วันที่ 29 มิ.ย. 2563)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (วันที่ 29 มิ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ทั้ง 2 แผนก (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63 (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 18 ส.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 18 ส.ค. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 29 ส.ค. 2563)
- ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 8 ก.ย. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 8 ก.ย. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.ย.63 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2563 (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ย.63 (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพคุณพ่อเจริญ ทากิตติ คุณพ่ออาจารย์พรชนก ทากิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ (วันที่ 2 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 9 ก.พ. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 9 ก.พ. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- ประชุมการจัดทำของที่ระลึก ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2564 (วันที่ 8 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 9 มี.ค. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 9 มี.ค. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมีนาคม (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep