กำหนดการ

วันที่ 27 มีนาคม 2564

งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-12.00 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงาน และมอบหมายงาน     

6.9.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงาน  

  - ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง 

  - กำหนดรูปแบบกิจกรรม   

  - ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์          

  - ดำเนินการจัดกิจกรรม     

  - ประเมินผลการจัดกิจกรรม           

6.9.4  คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

6.9.5 นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
- นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ซ้อมรับเกียรติบัตร (วันที่ 30 ก.ค. 2563)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 27 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep