กำหนดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จัดทำเอกสาร ปพ.1, ปพ.3 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและขอย้ายสถานศึกษา

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

จัดทำเอกสาร ปพ.1, ปพ.3 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและขอย้ายสถานศึกษา

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

6.4.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูล

6.4.3 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

6.4.4 ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน

6.4.5 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

6.4.6 นำผลการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อปรับใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
- จัดทำเอกสาร ปพ.1, ปพ.3 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและขอย้ายสถานศึกษา (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562 (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อยื่นเอกสารขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562 (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562 (วันที่ 24 ก.ค. 2563)

แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep