กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี

สถานที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องการปรับแผนงานโครงการให้เข้ากับระบบSWIS (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่อง ระบบ E-office และระบบพฤติกรรม พยาบาล (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- อบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน (ระดับชั้นประถมศึกษา) บนระบบ SWIS (วันที่ 22 ส.ค. 2563)
- อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่อง ระบบวัดผล ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้าการปรับใช้ระบบ SWIS กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- ประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนา เรื่อง ระบบออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- อบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน (ระดับชั้นมัธยม) บนระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- อบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall” (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- อบรมการลงแผนการสอนของครูผู้สอน บนโปรแกรม SWIS Plus (วันที่ 14 พ.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep