กำหนดการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์

6.6.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 

6.6.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.6.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.6.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.6.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.6.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.6.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.6.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.6.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์
- โรงเรียนหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2563)
- ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดทำการ หลังหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 4 มิ.ย. 2563)
- วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 4 ก.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันที่ 7 ก.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 27 ก.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (วันที่ 28 ก.ค. 2563)
- เปิดเรียน หลังวันหยุด (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเเม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- วันชาติ วันพ่อเเห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 5 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 11 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (วันที่ 26 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (วันที่ 29 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันสิ้นปี (วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- หยุดโครงการเพลิน หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2564)
- วันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 9 ม.ค. 2564)
- วันครู หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 16 ม.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันหยุดราชการพิเศษประจำภาคเหนือ (วันไหว้พระธาตุ) (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2564)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep