กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-17:00

แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2562

 MCP
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.1 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.2 ตรวจทานการทำคะแนนของครูผู้สอน

6.3.3 แจ้งให้ครูผู้ทำคะแนนผิดแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือรับทราบข้อผิดพลาด       

6.3.4 ประมวลผลคะแนนผลการเรียนรู้ 

6.3.5 จัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ

6.3.6 จัดทำข้อมูลนักเรียนรับเกียรติบัตร 

6.3.7 จัดทำสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.3.8 ประเมินและสรุปผลการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.9 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6: สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 17 ต.ค. 2563)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6: สมุดพก) ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6: สมุดพก) ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 12 มี.ค. 2564)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2564)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep