กำหนดการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

เชิญ ผอ.ให้โอวาทครูที่นับถือศาสนาคริสต์

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 เชิญ ผอ.ให้โอวาทครูที่นับถือศาสนาคริสต์  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 11 กรกฎาคม 2563)

6.7.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประสานประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.7.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 

6.7.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 11 กรกฎาคม 2563)
- กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจคริสต์ศาสนิกชน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 ก.ค. 2563)
- เชิญ ผอ.ให้โอวาทครูที่นับถือศาสนาคริสต์ (วันที่ 11 ก.ค. 2563)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep