กำหนดการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-18.00 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2563 (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563 (วันที่ 18 ก.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep