กำหนดการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.00

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

 อาคารมารีย์(ห้องว่างอาคารมารีย์)
13.00-15.00 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)  อาคารมงฟอร์ต(ห้องว่างอาคารมงฟอร์ต)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (7 สิงหาคม 2563 ,25 กันยายน 2563)

- ประชุมวางแผนการในการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ออกจดหมายขออนุญาตให้บริการวัคซีนแก่ผู้ปกครอง

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ ประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)                 

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (7 สิงหาคม 2563 ,25 กันยายน 2563)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (วันที่ 25 ก.ย. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep