กำหนดการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.25-15.45 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.4 พิธีไหว้ครู

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.4 พิธีไหว้ครู
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู (วันที่ 15 ก.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep