กำหนดการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ)

6.2.1 จดหมายออก          

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา             

- รับจดหมายที่ต้องแจกจ่ายตามหน่วยงานต่าง ๆ มาประสานต่อหน่วยงานภายในในกรณีภายนอกประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักผู้อำนวยการ        

- ร่างและจัดทำจดหมาย ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้อง ส่งมอบให้กับงานที่เกี่ยวข้องหรือส่งงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน        

- นำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ 

- นำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ    

- ออกเลขโดยงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน     

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด       

- บันทึกจัดเก็บข้อมูลสำนักผู้อำนวยการ 

6.2.2 บันทึกข้อความ        

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา             

- ร่างและจัดทำบันทึกข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย       

- ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไขบันทึกข้อความ    

- นำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ   

- นำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ    

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ   

- บันทึกจัดเก็บข้อมูลสำนักผู้อำนวยการ 

6.2.3 คำสั่ง        

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา             

- จัดทำคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย     

- ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไขคำสั่ง   

- ส่งเอกสารให้กับทางงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อให้ผู้อำนวยการลงนามแต่งตั้ง   

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และฝ่ายต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ   

- นำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ   

- นำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ    

- ออกเลขโดยงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน     

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ   

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด       

- บันทึกจัดเก็บข้อมูลสำนักผู้อำนวยการ 

6.2.4 พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ของสำนักผู้อำนวยการ    

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา             

- จัดพิมพ์เอกสาร 

- ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข ความถูกต้องของแบบฟอร์มและพิสูจน์อักษร 

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด       

6.2.5 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ)
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep