กำหนดการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

นักเรียน ป.4-ป.6 ทำกิจกรรมใบงานสัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.00-15.45 นักเรียน ป.4-ป.6 ทำกิจกรรมใบงานสัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์

6.3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.3.4 ดำเนินงานตามแผน

- จัดบอร์ดนักบุญหลุยส์

- ตอบคำถามเกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ทุกระดับชั้น

- กิจกรรมระดับชั้น มีดังนี้

 1) ป.1-ป.3 ระบายสี

 2) ป.4 การประกวดวาดภาพต่อเติมและระบายสี

 3) ป.5 การประกวดวาดเขียน Mind Mapping

 4) ป.6 การประกวดเขียนเรียงความ

 5) การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์

- ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์

- พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์

6.3.5 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.3.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
- พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอะ มงฟอร์ต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาให้เป็นนักบุญ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- เชิญผอ.เป็นประธานในพิธีสักการะวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ทำใบงานกิจกรรมวันสถาปนาของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- นักเรียน ป.4-ป.6 ทำกิจกรรมใบงานสัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ผลงานนักเรียนชนะการประกวดใบงานกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 24 ก.ค. 2563)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep