กำหนดการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่จากแขวงเม็งรายดำเนินการ กำจัดยุง โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30 เจ้าหน้าที่จากแขวงเม็งรายดำเนินการ กำจัดยุง โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

6.3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  6.3.2 กำหนดปฏิทินกิจกรรม             

6.3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            

6.3.4 ดำเนินกิจกรรม         

6.3.5 ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- เจ้าหน้าที่จากแขวงเม็งรายดำเนินการ กำจัดยุง โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (วันที่ 18 ก.ค. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep